ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย “ไม่ควรประมาทปัญญาเลย”

ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย "ไม่ควรประมาทปัญญาเลย"

ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย.

[คำอ่าน : ปัน-ยัง, นับ-ปะ-มัด-ไช-ยะ]

“ไม่ควรประมาทปัญญาเลย”

(ม.อุป. ๑๔/๔๓๖)

ปัญญา คือ ความรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง รู้ทางเสื่อมและทางเจริญ รู้ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ ทำให้บุคคลสามารถละชั่วทำดีได้

ปัญญา ท่านจัดว่าเป็นสิ่งล้ำค่าของมนุษย์ทั้งหลาย เพราะมีปัญญา บุคคลทั้งหลายจึงหาทรัพย์สมบัติมาจับจ่ายใช้สอยได้ เพราะปัญญา บุคคลทั้งหลายจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

เพราะปัญญา บุคคลทั้งหลายจึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะปัญญา บุคคลทั้งหลายจึงสามารถแสวงหาทางพ้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพานได้

เพราะฉะนั้น ปัญญา จึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่ควรประมาท ตราบยังมีลมหายใจ ยังมีกำลังพอที่จะอบรมบ่มปัญญาได้ พึงรีบเร่งอบรมบ่มปัญญา ผู้ที่ยังอยู่ในวัยที่ต้องศึกษาหาความรู้ พึงใช้ความเพียรศึกษาหาความรู้ เพื่อพอกพูนปัญญาให้มาก ๆ เพื่อให้มีปัญญาในการดำรงชีวิต

นอกจากนั้น พึงเพียรพยายามปฏิบัติวิปัสสากรรมฐาน เพื่อให้เกิดวิปัสสนาปัญญา อันจะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเสียให้หมดไปจากขันธสันดานแห่งตน เพื่อความพ้นทุกข์ ถึงสุขที่แท้จริงคือพระนิพพาน


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่