ใจสั่งมา

อติสนฺเตปิ นาสฺมเส “ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม”

อติสนฺเตปิ นาสฺมเส "ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม"

อติสนฺเตปิ นาสฺมเส.

[คำอ่าน : อะ-ติ-สัน-เต-ปิ, นาด-สะ-มะ-เส]

“ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม”

(ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐)

คนเราทุกวันนี้เชื่อใจได้ยากเหลือเกิน หน้าเนื้อใจเสือ ต่อหน้าอย่างลับหลังอีกอย่าง เต็มไปด้วยมารยาสาไถย สวมหน้ากากเข้าหากัน เสแสร้งแกล้งทำไปเรื่อย

คนดี ๆ มีความจริงใจก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี แต่คนมารยาสาไถยก็มีมิใช่น้อยเช่นเดียวกัน คนบางคนเป็นคนไม่ดี กิริยามารยาทหยาบโลน แต่ต่อหน้าคนอื่นกลับแกล้งเป็นคนดีกิริยาเรียบร้อย สงบเสงี่ยม เพื่อหลอกให้เขาเชื่อใจ หลอกให้เขาเชื่อถือ อย่างนี้ก็มีเยอะ

ดังนั้น จะเชื่อใจใครต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วน ต้องดูให้รอบคอบ ถ้าไม่รู้จักมักคุ้นหรือได้เรียนรู้นิสัยกันมานานจนรู้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนอย่างไร ก็อย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่าย ๆ

ถ้าหลงเชื่อใจคนเพียงเพราะเห็นลักษณะท่าทางหรือกิริยาอาการภายนอกเพียงผิวเผิน อาจจะโดนหลอกได้ง่าย ๆ ดังนั้น ต้องศึกษานิสัยใจคอกันให้มาก ๆ เสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจว่าใครเชื่อได้ใครเชื่อไม่ได้สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่