นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ “ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว”

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ.

[คำอ่าน : นาด-สะ-มะ-เส, อัด-ตัด-ถะ-ปัน-ยำ-หิ]

“ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว”

(ขุ.ชา.ทสก. 27/290)

คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มักจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเลยแม้แต่น้อย ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ เขาจะยอมทำทุกอย่าง

คนเช่นนี้จะไม่คำนึงเลยว่า คนอื่นจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ จะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน เขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ประโยชน์ของตนเองสำเร็จ แม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นก็ตาม

คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ เป็นบุคคลที่คบไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้ เพราะเขาจะไม่คำนึงถึงคนอื่น คิดแต่จะได้ คิดแต่จะกอบโกยเอาประโยชน์ของตนอย่างเดียว

ถ้าใครไปคบค้าสมาคมหรือไว้เนื้อเชื่อใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ ย่อมจะได้รับความเดือดร้อน ได้รับความทุกข์จากเขาอย่างแน่นอน