ใจสั่งมา

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ “ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว”

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ "ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว"

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ.

[คำอ่าน : นาด-สะ-มะ-เส, อัด-ตัด-ถะ-ปัน-ยำ-หิ]

“ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว”

(ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐)

คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มักจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเลยแม้แต่น้อย ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์ เขาจะยอมทำทุกอย่าง

คนเช่นนี้จะไม่คำนึงเลยว่า คนอื่นจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ จะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน เขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ประโยชน์ของตนเองสำเร็จ แม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นการเบียดเบียนคนอื่นก็ตาม

คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ เป็นบุคคลที่คบไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้ เพราะเขาจะไม่คำนึงถึงคนอื่น คิดแต่จะได้ คิดแต่จะกอบโกยเอาประโยชน์ของตนอย่างเดียว

ถ้าใครไปคบค้าสมาคมหรือไว้เนื้อเชื่อใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ ย่อมจะได้รับความเดือดร้อน ได้รับความทุกข์จากเขาอย่างแน่นอนสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่


บทความแนะนำ

อโยคา ภูริสงฺขโย "ความสิ้นปัญญา ย่อมเกิดเพราะความไม่ประกอบ"
อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย "เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักก็มักหน่าย"
พหูนํ วต อตฺถาย สปฺปญฺโญ ฆรมาวสํ "ผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมาก"
สุภาสิตทฺธชา อิสโย "ฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัย"
ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ "ความชนะใดเล่า ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี"
สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ "ความสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลาย"
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ "ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด"
สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ "ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง"