นาสฺมเส กตปาปมฺหิ “ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป”

นาสฺมเส กตปาปมฺหิ.

[คำอ่าน : นาด-สะ-มะ-เส, กะ-ตะ-ปา-ปำ-หิ]

“ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป”

(ขุ.ชา.ทสก. 27/290)

คนทำบาป คือคนที่ทำแต่กรรมฝ่ายที่เป็นอกุศล ตัดทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน รวมความว่า เป็นคนไม่ดี

คนทำบาป เมื่อจะทำ พูด คิด ก็ย่อมทำ พูด คิด แต่สิ่งที่เป็นทุจริต ดังนั้น ชีวิตของเขาย่อมจะบ่ายหน้าสู่ความเสื่อมโดยส่วนเดียว หาความเจริญงอกงามในชีวิตมิได้

คนทำบาป เป็นคนที่มีจิตใจหยาบโลน ไม่มีสัจจะ ไม่รักษาคำพูด จึงเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ประเภทหนึ่ง หากใครเผลอไปเชื่อใจคนทำบาปเข้าแล้ว ย่อมจะถูกหลอกหรือถูกหักหลังได้โดยง่าย

ดังนั้น จึงไม่ควรเชื่อใจคนทำบาปเลย

Scroll to Top