ใจสั่งมา

นาสฺมเส อลิกวาทิเน “ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อย ๆ”

นาสฺมเส อลิกวาทิเน "ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อย ๆ"

นาสฺมเส อลิกวาทิเน.

[คำอ่าน : นาด-สะ-มะ-เส, อะ-ลิ-กะ-วา-ทิ-เน]

“ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อย ๆ”

(ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐)

การพูดพล่อย ๆ เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนพาล จัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่ง เพราะถือเป็นการประพฤติชั่วทางวาจา

คนมักพูดพล่อย ๆ เป็นปกตินิสัย เป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้ ไม่มีสัจจะ ไม่รักษาคำพูด เป็นคนพูดจาขาดหลักการ ถือเอาเป็นประมาณไม่ได้ คือเชื่อถือไม่ได้นั่นเอง

หากใครไปหลงเชื่อใจคนมักพูดพล่อยเข้าแล้ว อาจจะได้รับความเสื่อมเสียอันเกิดจากคำพูดพล่อย ๆ ของเขาได้ ดังนั้น ไม่ควรเชื่อใจคนพูดพล่อย เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองเปล่า ๆ

ทางที่ดี ควรเลือกคบหากับคนที่พูดจาดีมีหลักการและมีสัจจะ ย่อมจะดีกว่าคบกับคนพูดพล่อยเป็นไหน ๆสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่