ใจสั่งมา

อนตฺถา เยว วฑฺฒนฺติ พาลํ ปจฺจูปเสวโต “เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย”

อนตฺถา เยว วฑฺฒนฺติ พาลํ ปจฺจูปเสวโต "เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย"

อนตฺถา เยว วฑฺฒนฺติ พาลํ ปจฺจูปเสวโต.

[คำอ่าน : อะ-นัด-ถา, เย-วะ, วัด-ทัน-ติ, พา-ลัง, ปัด-จู-ปะ-เส-วะ-โต]

“เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย”

(นัย- ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๒๖๕)

คนพาล หมายถึง บุคคลผู้มีความประพฤติเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ เป็นบุคคลผู้มุ่งหน้าสู่ความเสื่อม หันหลังให้ความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสิ้นเชิง

คนพาล ย่อมมีปกติประพฤติชั่วด้วยตนเองด้วย แนะนำคนอื่นให้ประพฤติชั่วด้วย คือนอกจากชั่วเองแล้วยังพาคนอื่นชั่วตามด้วย คนที่คบหาสมาคมกับคนพาล จึงมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นคนพาลไปกับเขาด้วย

การคบกับคนพาลจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถือเป็นการกระทำที่นำพาให้ตนเองเสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน

ดังนั้น อย่าพึงคบคนพาลเป็นมิตรเลย เพียงเลือกคบแต่บัณฑิตชนคนดีทั้งหลายเถิดสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่