น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย “สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย”

น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย.

[คำอ่าน : นะ, สัง-คะ-โม, ปา-ปะ-ชะ-เน-นะ, ไส-โย]

“สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย”

(ขุ.ชา.ทุก. 27/61)

คนชั่วคือคนไม่ดี คนไม่ดีก็คือคนชั่ว คนชั่วมักทำแต่เรื่องไม่ดี คนไม่ดีก็ทำแต่เรื่องชั่ว ๆ สรุปว่าคนชั่วนั้นไม่ดี การสมาคมกับคนชั่วก็ไม่ดีเช่นเดียวกัน

โดยปกติแล้ว คนชั่วเมื่อจะทำอะไรก็มักจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ สร้างแต่โทษให้ตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่อจะแนะนำใครก็มักแนะนำแต่ในสิ่งที่ตนเองถนัด นั่นก็คือเรื่องชั่ว ๆ นั่นเอง

คนที่สมาคมกับคนชั่ว ย่อมจะถูกคนชั่วชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาย่อมจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วยโดยปริยาย เพราะถูกคนชั่วชักจูง

ดังนั้น การสมาคมกับคนชั่ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว ยังจะสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตนเองและคนรอบข้างด้วย

ถ้าคนที่สมาคมด้วยในตอนนี้เป็นคนชั่ว ก็จงถอนตัวออกจากสมาคมนั้นเสียเถิด จะได้ไม่เสียใจภายหลัง