ใจสั่งมา

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส “ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ”

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส "ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ"

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส.

[คำอ่าน : สัง-เก-เถ-วะ, อะ-มิด-ตัด-สะ-หมิง, มิด-ตัด-สะ-หมิม-ปิ, นะ, วิด-สะ-เส]

“ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ”

(ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๗)

ศัตรู คือผู้ที่คอยจองล้างจองผลาญเรา คอยจ้องทำลายเราให้ได้รับความพินาศฉิบหาย เป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่หวังความเจริญรุ่งเรืองแก่เราเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะทำลายให้ย่อยยับไปเท่านั้น

ศัตรู เป็นผู้ที่เราไม่ควรไว้ใจ เพราะเมื่อสบโอกาส ศัตรูก็พร้อมที่จะห้ำหั่นทำลายเราได้ในทันที ดังนั้น จึงไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจศัตรูเลยแม้แต่น้อย

แม้แต่ในมิตรสหายเอง ก็ไม่ควรไว้ใจจนเกินไป เพราะคนเรานี้กิเลสหนาเหลือเกิน วันนี้ดีพรุ่งนี้อาจจะกลับกลายเป็นอื่นก็ได้ ดังนั้น แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไว้ใจได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ควรระแวดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีที่สุด

เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ควรทำตัวเป็นคนรอบคอบ ใครพูดอะไรก็ฟังหูไว้หู อย่าเชื่อเขาไปซะหมดจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะอาจจะนำภัยพิบัติมาสู่เราก็เป็นได้สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่