ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต.

[คำอ่าน : ยัด-ถะ, เว-รี, นิ-วี-สะ-ติ, นะ, วะ-เส, ตัด-ถะ, ปัน-ทิ-โต]

“ไพรีอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น”

(ขุ.ชา.เอก. 27/34)

คำว่า ไพรี มาจากคำว่า เวรี ซึ่งแปลว่า คนมีเวร หมายถึง คนที่จองเวรจองกรรมกับเรา คนประเภทนี้ ย่อมคิดแต่จะทำลายเรา สร้างความเสื่อมให้กับเรา ขัดขวางเราไม่ให้มีความสุขความเจริญ หรืออาจถึงขั้นปองร้ายหมายชีวิตเราเลยก็เป็นได้

การอยู่ในสถานที่ที่มีไพรีหรือเวรีชนเช่นนั้น ย่อมจะมีแต่ความทุกข์ความฉิบหาย เพราะโดนเวรีชนปองร้ายอยู่ตลอดเวลา หาความสุขมิได้เลย

ดังนั้น บัณฑิตชนผู้มีปัญญา ย่อมหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในสมาคมหรือสถานที่ที่มีเวรีชน ไปอยู่ในสมาคมหรือสถานที่ที่ไม่มีเวรีชนเช่นนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาในภายหลัง

เมื่อทำเช่นนี้ ชีวิตของเขาย่อมจะไกลจากปัญหาที่จะเกิดจากเวรีชน และมีความสุขความเจริญตามมา