ใจสั่งมา

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต “ไพรีอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น”

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต "ไพรีอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น"

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต.

[คำอ่าน : ยัด-ถะ, เว-รี, นิ-วี-สะ-ติ, นะ, วะ-เส, ตัด-ถะ, ปัน-ดิ-โต]

“ไพรีอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น”

(ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๓๔)

คำว่า ไพรี มาจากคำว่า เวรี ซึ่งแปลว่า คนมีเวร หมายถึง คนที่จองเวรจองกรรมกับเรา คนประเภทนี้ ย่อมคิดแต่จะทำลายเรา สร้างความเสื่อมให้กับเรา ขัดขวางเราไม่ให้มีความสุขความเจริญ หรืออาจถึงขั้นปองร้ายหมายชีวิตเราเลยก็เป็นได้

การอยู่ในสถานที่ที่มีไพรีหรือเวรีชนเช่นนั้น ย่อมจะมีแต่ความทุกข์ความฉิบหาย เพราะโดนเวรีชนปองร้ายอยู่ตลอดเวลา หาความสุขมิได้เลย

ดังนั้น บัณฑิตชนผู้มีปัญญา ย่อมหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในสมาคมหรือสถานที่ที่มีเวรีชน ไปอยู่ในสมาคมหรือสถานที่ที่ไม่มีเวรีชนเช่นนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาในภายหลัง

เมื่อทำเช่นนี้ ชีวิตของเขาย่อมจะไกลจากปัญหาที่จะเกิดจากเวรีชน และมีความสุขความเจริญตามมาสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่