ใจสั่งมา

พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ “ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน”

พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ "ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน"

พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ.

[คำอ่าน : พา-ละ-สัง-คะ-ตะ-จา-รี, หิ, ที-คะ-มัด-ทา-นะ, โส-จะ-ติ]

“ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน”

(ขุ.ธ. ๒๕/๔๒)

คนพาล หมายถึง คนชั่ว คือคนที่ทำแต่ความชั่ว ไม่มีความคิดที่จะทำสิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง คิดแต่จะทำแต่เรื่องที่สร้างโทษหาประโยชน์มิได้ และสร้างความฉิบหายใหัแก่ตนเองและสังคมเท่านั้น

เมื่อเขาสร้างแต่ความชั่วอยู่เช่นนี้ ชีวิตของเขาย่อมได้รับแต่ผลของความชั่วที่สร้างไว้ หาความสุขความเจริญมิได้

ส่วนคนที่คบค้าสมาคมกับคนชั่วเช่นนั้น ก็ย่อมจะถูกชักชวนให้ทำแต่ความชั่วเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่สมาคมกับคนชั่ว ย่อมจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วยโดยปริยาย

ชีวิตของคนที่สามคมกับคนชั่ว ก็จะเป็นชีวิตที่หาความสุขความเจริญมิได้เช่นเดียวกันสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่