ใจสั่งมา

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา “อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ”

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา "อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ"

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา.

[คำอ่าน : มาด-สุ, พา-เล-นะ, สัง-คัด-ฉิ, อะ-มิด-เต-เน-วะ, สับ-พะ-ทา]

“อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ”

(ขุ.ชา.นวก. ๒๗/๒๖๕)

ศัตรู คือผู้ที่คอยปองร้ายเรา จองล้างจองผลาญ รอโอกาสที่จะทำลายเราให้ได้รับความฉิบหาย เสื่อมจากประโยชน์ หรืออะไรก็ตามที่เป็นไปในทางที่ไม่ดี นั่นคือสิ่งที่ศัตรูปรารถนาจะทำต่อเรา

คนพาล ก็ไม่ต่างจากศัตรู เพราะคนพาลนั้นจะสร้างแต่ความฉิบหายไร้ประโยชน์ให้คนรอบข้าง ใครใกล้คนพาลคนนั้นก็ฉิบหาย เพราะคนพาลจะไม่สร้างประโยชน์ให้ใครเลย สร้างแต่ทุกข์แต่โทษเท่านั้น

ดังนั้น ท่านจึงเปรียบคนพาลว่าเป็นเหมือนศัตรูที่คอยสร้างความฉิบหายให้ ไม่สร้างคุณประโยชน์อันใดให้คนที่คบหา

เพราะฉะนั้น คบใครก็ได้แต่อย่าคบคนพาล อยู่ใกล้ใครก็ใกล้ไปแต่อย่าอยู่ใกล้คนพาล เพราะไม่มีคุณ แม่แต่โทษอย่างเดียวสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่