อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตมํ “สตรี เป็นสิ่งสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย”

อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตมํ.

[คำอ่าน : อิด-ถี, พัน-ทา-นะ-มุด-ตะ-มัง]

“สตรี เป็นสิ่งสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย”

(สํ.ส. 15/60)

สตรี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุรุษทั้งหลาย โดยเฉพาะสตรีที่มีรูปโฉมงดงาม ยิ่งเป็นที่หมายปองของบุรุษทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่ชาวโลกนับว่าเป็นสิ่งมีค่ามีราคา แต่บุรุษสามารถสละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพื่อให้ได้สตรีที่ตนปรารถนามาครอบครอง

บุรุษยอมสละทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่เพื่อทะนุถนอมสตรีผู้เป็นที่รัก และเขาย่อมหวงแหนสตรีผู้เป็นที่รักนั้นยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใด ๆ ที่มีอยู่

ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า “สตรี เป็นสิ่งสูงสุดของสิ่งทั้งหลาย”

Scroll to Top