ยถาวาที ตถาการี “พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”

ยถาวาที ตถาการี.

[คำอ่าน : ยะ-ถา-วา-ที, ตะ-ถา-กา-รี]

“พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”

(ที.มหา. 10/255, ขุ.สุ. 25/394, ขุ.เถร. 26/441, ขุ.ชา.จตุกฺก. 27/146)

พูดอย่างใดทำอย่างนั้น เป็นลักษณะของคนจริง คือคนตรง ไม่ปลิ้นปล้อน ไม่เหลาะแหละหละหลวม มีความจริงใจต่อคนอื่น และรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง

การเป็นคนพูดอย่างใดทำอย่างนั้น คือทำตามคำพูด ถือเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี ทำให้คนอื่น ๆ สามารถให้ความไว้วางใจได้ เชื่อใจได้ และเป็นที่น่าเคารพนับถือ

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนจะพูดอะไรออกไปนั้น ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเสียก่อน เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วจึงค่อยพูดออกไป แล้วทำตามสิ่งที่พูดนั้น จะได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น