ครุ โหติ สคารโว “ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ”

ครุ โหติ สคารโว.

[คำอ่าน : คะ-รุ, โห-ติ, สะ-คา-ระ-โว]

“ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ”

(ขุ.ชา.มหา. 28/154)

ความเคารพ คือ ความนับถือ ที่บุคคลคนหนึ่งมีต่อบุคคลอีกคนหนึ่ง การเคารพ เป็นสิ่งที่ผู้น้อยพึงทำต่อผู้ใหญ่ เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับนับถืออย่างหนึ่ง

การที่ลูกศิษย์เคารพครูอาจารย์ นั่นเป็นการแสดงออกว่าศิษย์นั้นยอมรับนับถือครูอาจารย์ ลูกเคารพพ่อแม่ ก็เป็นการแสดงถึงความยอมรับนับถือพ่อแม่ เป็นต้น

ผู้ที่จะทำความเคารพผู้อื่น ต้องเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในจิตใจ รู้ว่าใครควรเคารพ ใครควรกราบไหว้ ใครควรนับถือ

ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักเคารพผู้อื่นนั้น ย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน