สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ “บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ.

[คำอ่าน : สุด-สู-สา, เสด-ถา, ภะ-ริ-ยา-นัง]

“บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

(สํ.ส. 15/10)

พูดถึงภรรยานั้นก็มีหลายประเภท แต่ภรรยาที่ดี ภรรยาที่น่ารักนั้น ต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟัง คือเชื่อฟังสามี เชื่อฟังบิดามารดาของสามี เป็นต้น

คนที่ไม่เชื่อฟังนั้น ย่อมไม่เป็นที่รักของใครทั้งนั้น ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เป็นลูกที่ไม่น่ารัก ศิษย์ไม่เชื่อฟังครู ก็เป็นศิษย์ที่ไม่น่ารัก

ภรรยา ถ้าไม่เชื่อฟังสามี ก็ไม่น่ารักเช่นกัน ยิ่งถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่สามีด้วยแล้ว ก็ยิ่งอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้ลำบาก

ดังนั้น ผู้ที่เป็นภรรยา ต้องฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย เคารพนับถือและเชื่อฟังสามี ตลอดถึงญาติผู้ใหญ่ของสามีด้วย

You may also like...