สติมา สุขเมธติ “คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข”

สติมา สุขเมธติ.

[คำอ่าน : สะ-ติ-มา, สุ-ขะ-เม-ทะ-ติ]

“คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข”

(สํ.ส. 15/306)

สตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการประกอบกิจการงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ตาม สติเป็นเครื่องช่วยให้งานนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

กล่าวถึงงานทางโลก ซึ่งหมายถึงการประกอบกิจการงานทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อหาเลี้ยงชีวิตเป็นต้น หากมีสติเป็นเครื่องควบคุมแล้ว ก็จะทำให้เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง ไม่ประมาท ไม่ผิดพลาด เมื่อเป็นเช่นนี้งานนั้นย่อมสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

กล่าวถึงงานทางธรรม อันได้แก่การเจริญพระกรรมฐาน ยิ่งต้องการสติเป็นอันมาก เพราะสตินี้จะเป็นตัวควบคุมจิตให้อยู่กับปัจจุบันธรรมได้ เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันธรรม โอกาสที่จะได้บรรลุธรรมชั้นสูงย่อมมีมากตามไปด้วย

ดังนั้น บุคคลผู้ที่มีสติ ไม่ว่าจะทำงานทางโลกหรือทางธรรม ย่อมจะประสบความสำเร็จ และประสบกับความสุขความเจริญได้ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดสติเสียแล้ว ไม่ว่าจะทำงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ตาม ย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จ ซ้ำยังจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ด้วย

You may also like...