ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ “บุญ นำความสุขมาให้ ในเวลาสิ้นชีวิต”

ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ.

[คำอ่าน : ปุน-ยัง, สุ-ขัง, ชี-วิ-ตะ-สัง-ขะ-ยำ-หิ]

“บุญ นำความสุขมาให้ ในเวลาสิ้นชีวิต”

(ขุ.ธ. 25/59)

บุญ คือสิ่งที่ชำระจิตใจให้ใสสะอาด คือสะอาดจากบาป เมื่อจิตใจสะอาดจากบาป ความสุขก็เกิดขึ้นมา เพราะไม่มีบาปคอยส่งผลให้เป็นทุกข์

บุญนั้นสำเร็จด้วยเหตุ 3 ประการ คือ

  1. สำเร็จด้วยการให้ทาน
  2. สำเร็จด้วยการรักษาศีล
  3. สำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ผู้ที่สร้างแต่คุณงามความดีคือเหตุแห่งบุญ เมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีความสุข เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว บุญนั้นก็จะนำพาเขาไปสู่สุคติภพ