สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้”

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.

[คำอ่าน : สุ-โข, ปุน-ยัด-สะ, อุด-จะ-โย]

“ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้”

(ขุ.ธ. 25/30)

บุญ คือ สภาวะที่เป็นสุข เป็นสภาวะที่ชำระจิตใจของคนให้สะอาดจากบาป เมื่อไม่มีบาปอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ จิตใจก็เป็นสุข

เหตุแห่งบุญนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ

  1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน
  2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
  3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

บุญนั้นเราสามารถทำได้เรื่อย ๆ ทำได้บ่อย ๆ ทำได้มากเท่าที่อยากจะทำและมีกำลังทำ และเมื่อทำมากขึ้น ๆ บุญก็เพิ่มมากขึ้น ๆ เช่นเดียวกัน

เมื่อบุญมากขึ้นเท่าไร ความสุขอันเกิดจากบุญก็จะมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จึงควรสั่งสมบุญเอาไว้ให้มาก ๆ เท่าที่จะทำได้

Scroll to Top