ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ “บุญ อันโจรนำไปไม่ได้”

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ.

[คำอ่าน : ปุน-ยัง, โจ-เร-หิ, ทู-หะ-รัง]

“บุญ อันโจรนำไปไม่ได้”

(สํ.ส. 15/50)

บุญ คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดี มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น บุญนั้นเป็นของเฉพาะตัว ผู้ใดทำผู้นั้นก็ได้ ผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่ได้

บุญ ถือว่าเป็นสมบัติที่มั่นคงที่สุดของมนุษย์ และเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดด้วยเช่นกัน สมบัติอื่น ๆ บรรดามี อาจถูกโจรแย่งชิงหรือขโมยไปเมื่อใดก็ได้ แต่บุญนั้น โจรไม่สามารถโขมยไปได้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

เพราะฉะนั้น บุญจึงถือว่าเป็นสมบัติที่มั่นคงที่สุด และเป็นของผู้กระทำอย่างแท้จริง เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ บุญก็เป็นของเรา เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว บุญที่ทำนั้นก็ยังเป็นของเราอยู่นั่นเอง ไม่เปลี่ยนแปลง