Tagged: รูปะ

อายตนะภายนอก 6 ประการ

อายตนะภายนอก คือ ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แดนต่อความรู้ฝ่ายนอก หมายถึง สิ่งภายนอกที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายใน มี 6 อย่าง

กามคุณ 5 ประการ

กามคุณ 5 ประการ
1. รูปะ รูป
2. สัททะ เสียง
3. คันธะ กลิ่น
4. รสะ รส
5. โผฏฐัพพะ สัมผัสทางกาย