ใจสั่งมา

น ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ “ผู้ไม่คบหาคนชั่ว ย่อมได้รับความสุขส่วนเดียว”

น ปาปชนสํเสวี อจ…

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม “การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ”

ภทฺโท สปฺปุริเสห…

น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย “สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย”

น สงฺคโม ปาปชเนน…

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม “สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้”

ทุกฺโข พาเลหิ สง…

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี “ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง”

นิหียติ ปุริโส น…

สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม “สมาคมกับสัตบุรุษ นำสุขมาให้”

สุโข หเว สปฺปุริ…

ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม “อยู่ร่วมกับปราชญ์ นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ”

ธีโร จ สุขสํวาโส…

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา “อยู่ร่วมกับพวกพาล นำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศรัตรู”

ทุกฺโข พาเลหิ สํ…

เอกตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ “อยู่ในพวกไพรีคืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์”

เอกตฺตํ ทฺวิรตฺต…

ยํ เว เสวติ ตาทิโส “คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้นแล”

ยํ เว เสวติ ตาทิ…

อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย “เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักก็มักหน่าย”

อติจิรํ นิวาเสน …

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ “เพราะไว้ใจ ภัยจึงตามมา”

วิสฺสาสา ภยมนฺเว…