ใจสั่งมา

ญาณ 3 ประการ (หมวดที่ 1)

ญาณ 3 ประการ ญาณ…

ทวาร 6 ประการ

ทวาร 6 ประการ ทว…

ทวาร 3 ประการ

ทวาร 3 ประการ ทว…

กรรม 3 ประการ

กรรม 3 ประการ กร…

อาสวะ 4 ประการ

อาสวะ 4 ประการ อ…

อาสวะ 3 ประการ

อาสวะ 3 ประการ อ…

อภิสังขาร 3 ประการ

อภิสังขาร 3 ประก…

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตใจของตน

อปฺปมตฺตา สตีมนฺ…

อนุตตริยะ 6 ประการ

อนุตตริยะ 6 ประก…

อนุตตริยะ 3 ประการ

อนุตตริยะ 3 ประก…

อธิปไตย 3 ประการ

อธิปไตย หรือ อธิ…

อัตถะ 3 ประการ (หมวดที่ 2)

อัตถะ 3 ประการ อ…

อัตถะ 3 ประการ (หมวดที่ 1)

อัตถะ 3 ประการ อ…

อย่ามัวแต่ประมาท อย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกาม เพราะผู้ไม่ประมาท พิจารณาอยู่ ย่อมถึงความสุขอย่างยิ่ง

มา ปมาทมนุยุญฺเช…

อัคคิปาริจริยา 3 ประการ

อัคคิปาริจริยา 3…

อัคคิ 3 ประการ

อัคคิ 3 ประการ อ…

กุศลวิตก 3 ประการ

กุศลวิตก 3 ประกา…

อกุศลวิตก 3 ประการ

อกุศลวิตก 3 ประก…

สามัญญลักษณะ (ไตรลักษณ์) 3 ประการ

สามัญญลักษณะ (ไต…

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ 1…

บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ

บุญกิริยาวัตถุ 3…

อปัณณกปฏิปทา 3 ประการ

อปัณณกปฏิปทา 3 ป…

สัปปุริสบัญญัติ 3 ประการ

สัปปุริสบัญญัติ …

กุศลมูล 3 ประการ

กุศลมูล 3 ประการ…