ใจสั่งมา

เทศนา 2 ประการ (หมวดที่ 2)

เทศนา 2 ประการ 1…