นิยาม 5 ประการ

นิยาม 5 ประการ
1. อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ
2. พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
3. จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต
4. กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์
5. ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม