มหาปเทส 4 ประการ

มหาปเทส คือ ที่อ้างอิงข้อใหญ่ หลักใหญ่สำหรับอ้างเพื่อสอบสวนเทียบเคียง หมวดที่ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้