ปัญญา 3 ประการ

ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความเข้าใจ ความรู้ซึ้ง แบ่งประเภทตามสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญญา มี 3 ประเภท