ปาริสุทธิศีล

ปาริสุทธิศีล 4 ประการ

ปาริสุทธิศีล 4 ประการ

ปาริสุทธิศีล หมายถึง ศีลคือความบริสุทธิ์ ศีลเครื่องให้บริสุทธิ์ ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล หรือข้อปฏิบัติที่ทำให้ศีลบริสุทธิ์ มี 4 ประการ
อ่านต่อปาริสุทธิศีล 4 ประการ