จิตตนิยาม

นิยาม 5 ประการ

นิยาม 5 ประการ

นิยาม 5 ประการ 1. อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ 2. พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 3. จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต 4. กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ 5. ธรรมนิยาม กฎแห่งธรรม
อ่านต่อนิยาม 5 ประการ