พร 4 ประการ

พร หมายถึง สิ่งน่าปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอำนวยให้หรือแสดงความประสงค์ด้วยความปรารถนาดีให้เกิดมีขึ้นแก่บุคคลอื่น หรือสิ่งประเสริฐ สิ่งดีเยี่ยม

สำหรับพระภิกษุ พรหรือธรรมอันน่าปรารถนาเหล่านี้ หมายถึงคุณธรรมต่าง ๆ ที่ควรปลูกฝังฝึกอบรมให้เกิดมี

พรนั้นจำแนกเป็น 4 ประการบ้าง 5 ประการบ้าง ในที่นี้จะกล่าวถึงพร 4 ประการ ประกอบด้วย

1. อายุ

อายุ คือ พลังที่หล่อเลี้ยงทรงชีวิตให้สืบต่ออยู่ได้ยาวนาน คุณธรรมที่ส่งเสริมอายุ คือ อิทธิบาท 4 ดังนั้น ผู้ปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนยาว พึงบำเพ็ญอิทธิบาท 4 ให้สมบูรณ์

2. วรรณะ

วรรณะ คือ ความงามเอิบอิ่มผ่องใสน่าเจริญตาเจริญใจ คุณธรรมที่ส่งเสริมวรรณะ คือ ศีล ดังนั้น ผู้ปรารถนาความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเอิบอิ่มผ่องใส พึงรักษาศีลให้บริบูรณ์

3. สุขะ

สุขะ คือ ความสุข คุณธรรมที่ส่งเสริมสุขะ คือ ฌาน 4 ดังนั้น ผู้ปรารถนาความสุข พึงหมั่นเจริญสมถกรรมฐานอันเป็นวิถีให้เข้าถึงฌาน 4

4. พละ

พละ คือ กำลังแรงความเข้มแข็งที่ทำให้ข่มขจัดได้แม้แต่กำลังแห่งมาร ทำให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามปลอดโปร่งเป็นสุข บำเพ็ญกิจด้วยบริสุทธิ์และเต็มที่ ไม่มีกิเลสหรือความทุกข์ใด ๆ จะสามารถบีบคั้นครอบงำได้ คุณธรรมที่ส่งเสริมพละ ได้แก่ วิมุตติ ความหลุดพ้น หมดสิ้นอาสวะ หรืออรหัตตผล ดังนั้น ผู้ปรารถนาพละ พึงหมั่นเจริญวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นวิถีนำเข้าสู่วิมุตติ หรืออรหัตตผล

You may also like...