Tagged: วรรณะ

พร 5 ประการ

พร 5 ประการ
1. อายุ พลังที่หล่อเลี้ยงทรงชีวิต
2. วรรณะ ความงามเอิบอิ่มผ่องใส
3. สุขะ ความสุข
4. โภคะ ความพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ
5. พละ กำลังแรงความเข้มแข็ง

พร 4 ประการ

พร หมายถึง สิ่งน่าปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอำนวยให้หรือแสดงความประสงค์ด้วยความปรารถนาดีให้เกิดมีขึ้นแก่บุคคลอื่น หรือสิ่งประเสริฐ สิ่งดีเยี่ยม

วรรณะ 4 ประการ

วรรณะ ในที่นี้มีความหมายว่า ชนชั้น หมายถึงชนชั้นในสังคมอินเดียสมัยพุทธกาล ที่กำหนดโดยชาติกำเนิดตามหลักของศาสนาพราหมณ์