สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ “การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง”

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ.

[คำอ่าน : สับ-พะ-ทา-นัง, ทำ-มะ-ทา-นัง, ชิ-นา-ติ]

“การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง”

(ขุ.ธ. 25/63)

คำว่า ทาน หมายถึง การให้ หรือการสละให้ด้วยความยินดี การให้มีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. การให้วัตถุสิ่งของ เรียกว่า อามิสทาน 2. การให้ธรรมะ เรียกว่า ธัมมทาน

อามิสทาน คือการสละสิ่งของของตนเองเพื่อมอบให้คนอื่น เกิดจากความเมตตากรุณาในจิตใจ เป็นความดีที่น่าชื่นชมมากอย่างหนึ่ง เพราะการที่บุคคลคนหนึ่งจะสละสิ่งของของตนให้คนอื่นได้นั้น ต้องละมัจฉริยะคือความตระหนี่ถี่เหนียวให้ได้

ธัมมทาน คือการให้ธรรมะ ให้ข้อคิด ให้คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อความพ้นทุกข์

บรรดาการให้สองอย่าง คือ การให้สิ่งของ กับ การให้ธรรมะ นั้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า การให้ธรรมะ ประเสริฐที่สุด เพราะเป็นการให้ปัญญา เป็นการให้สิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิต เป็นการให้ที่จะทำให้คนพ้นจากความทุกข์ได้