ผล 4 ประการ

ผล ในที่นี้ หมายถึง ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค ธรรมารมณ์อันพระอริยะพึงเสวย ที่เป็นผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปด้วยอำนาจมรรคนั้นๆ บางที่เรียกว่า สามัญญผล คือผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรม มี 4 ประการ คือ

1. โสดาปัตติผล

โสดาปัตติผล ผลแห่งการเข้าถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพาน ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยโสดาปัตติมรรค หมายถึง ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย

2. สกทาคามิผล

สกทาคามิผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยสกทาคามิมรรค หมายถึง ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย

3. อนาคามิผล

อนาคามิผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยอนาคามิมรรค หมายถึง ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย

4. อรหัตตผล

อรหัตตผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยอรหัตตมรรค หมายถึง ผลคือความเป็นพระอรหันต์ หรือผลอันพระอรหันต์พึงเสวย

You may also like...