ผล 4 ประการ

ผล 4 ประการ

ผล 4 ประการ

ผล ในที่นี้ หมายถึง ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค ธรรมารมณ์อันพระอริยะพึงเสวย ที่เป็นผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปด้วยอำนาจมรรคนั้นๆ บางที่เรียกว่า สามัญญผล คือผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรม มี 4 ประการ คือ

1. โสดาปัตติผล

โสดาปัตติผล ผลแห่งการเข้าถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพาน ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยโสดาปัตติมรรค หมายถึง ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย

2. สกทาคามิผล

สกทาคามิผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยสกทาคามิมรรค หมายถึง ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย

3. อนาคามิผล

อนาคามิผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยอนาคามิมรรค หมายถึง ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย

4. อรหัตตผล

อรหัตตผล ผลอันเกิดจากการละกิเลสได้ด้วยอรหัตตมรรค หมายถึง ผลคือความเป็นพระอรหันต์ หรือผลอันพระอรหันต์พึงเสวย