โยนิ 4 ประการ

โยนิ 4 ประการ

โยนิ 4 ประการ

โยนิ แปลว่า กำเนิด หมายถึง แบบหรือชนิดของการเกิด การถือกำเนิดของสรรพสัตว์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน จำแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ

1. ชลาพุชะ

ชลาพุชะ สัตว์เกิดในครรภ์ ได้แก่ สัตว์ที่ถือปฏิสนธิและเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ เมื่อถึงเวลาก็คลอดออกมาเป็นตัว เช่น มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉานบางชนิด เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า เป็นต้น

2. อัณฑชะ

อันฑชะ สัตว์เกิดในไข่ ได้แก่ สัตว์ที่ออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักออกมาเป็นตัวในภายหลัง เช่น เป็ด ไก่ นก เป็นต้น

3. สังเสทชะ

สังเสทชะ สัตว์เกิดในเถ้าไคล ได้แก่ สัตว์ที่เกิดในที่ชื้นแฉะหมักหมมเน่าเปื่อย แล้วขยายแพร่ออกไปเอง เช่น กิมิชาติ (หนอน) บางชนิด

4. โอปปาติกะ

โอปปาติกะ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้น ได้แก่ สัตว์ที่เกิดผุดเต็มตัวในทันใด เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยเชื้อ แม้เมื่อตายก็ไม่เหลือซากปรากฏ เช่น เทวดา สัตว์นรก เปรต เป็นต้น