สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ “ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง”

สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ.

[คำอ่าน : สับ-พะ-ระ-ติง, ทำ-มะ-ระ-ติ, ชิ-นา-ติ]

“ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง”

(ขุ.ธ. 25/63)

ความยินดีทั้งหลายในโลกนี้ เช่น ความยินดีในสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ ทั้งหมดทั้งปวง เป็นความยินดีสำหรับชาวโลก เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ตามมาทีหลัง เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

ความยินดีทั้งปวงที่ว่ามานั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าสรรเสริญ ไม่ประเสริฐอะไร เพราะเป็นความยินดีที่เกิดจากความหลง เกิดจากความปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลส

แต่ความยินดีในธรรมะคือคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความยินดีที่จะน้อมนำเอาธรรมะมาปฏิบัติเพื่อขจัดปัดเป่ากิเลสให้หมดไป เป็นความยินดีที่น่าสรรเสริญ เป็นความยินดีที่ประเสริฐ

ผู้ที่ยินดีในธรรม น้อมนำเอาธรรมมาประพฤติให้เกิดผล ย่อมเป็นผู้เดินห่างออกจากกิเลส เป็นการดำเนินตามรอยแห่งพระพุทธเจ้า เป็นการดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ ประสบสุขอันประเสริฐ คือพระนิพพาน

ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง