ภิกษุบริษัท

บริษัท 4

บริษัท 4 (หมวดที่ 1)

บริษัท แปลว่า ชุมนุม ที่ประชุม หรือกลุ่มชน ในที่นี้หมายเอาหมู่แห่งพุทธศาสนิก หรือชุมชนชาวพุทธ หมายถึงกลุ่มชนที่จะประคับประคองพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองไปได้
อ่านต่อบริษัท 4 (หมวดที่ 1)