บริษัท 4 (หมวดที่ 1)

บริษัท แปลว่า ชุมนุม ที่ประชุม หรือกลุ่มชน ในที่นี้หมายเอาหมู่แห่งพุทธศาสนิก หรือชุมชนชาวพุทธ หมายถึงกลุ่มชนที่จะประคับประคองพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองไปได้ ท่านจำแจกไว้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. ภิกษุบริษัท

ภิกษุบริษัท กลุ่มแห่งภิกษุ หมายถึง บุรุษที่สละการอยู่ครองเรือน อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ ศึกษาหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้แจ้งถ่องแท้ และนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาถ่ายทอดเผยแผ่ให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ตาม

2. ภิกษุณีบริษัท

ภิกษุณีบริษัท กลุ่มแห่งภิกษุณี หมายถึง สตรีที่สละการอยู่ครองเรือน บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์ ศึกษาหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้แจ้งถ่องแท้ และนำหลักธรรมคำสอนนั้นมาถ่ายทอดเผยแผ่ให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้ตาม

3. อุบาสกบริษัท

อุบาสกบริษัท กลุ่มแห่งอุบาสก หมายถึง บุรุษผู้มิได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ แต่นับถือพระพุทธศาสนา ถึงไตรสรณคมน์ ถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุด ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คอยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา สนับสนุนปัจจัย 4 แก่ภิกษุและภิกษุณีให้มีกำลังสามารถดำรงธาตุขันธ์เพื่อศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป

4. อุบาสิกาบริษัท

อุบาสิกาบริษัท กลุ่มแห่งอุบาสิกา หมายถึง สตรีผู้มิได้ออกบวชเป็นภิกษุณี แต่นับถือพระพุทธศาสนา ถึงไตรสรณคมน์ ถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุด ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คอยอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา สนับสนุนปัจจัย 4 แก่ภิกษุและภิกษุณีให้มีกำลังสามารถดำรงธาตุขันธ์เพื่อศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างขวางสืบไป

บริษัท หรือ พุทธบริษัท ทั้ง 4 กลุ่มนี้ ถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นและแพร่หลายต่อไป

ภิกษุและภิกษุณี มีหน้าที่หลักในการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้แจ้งถ่องแท้ และนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ก็ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นให้อุบาสก อุบาสิกา และชาวโลกทั้งหลายได้รู้ตามและปฏิบัติตามด้วย

อุบาสก และอุบาสิกา มีหน้าที่หลักในการอุปถัมภ์ค้ำชูให้การสนับสนุนปัจจัย 4 แก่ภิกษุและภิกษุณี เพื่อให้มีกำลังในการศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกันนี้ก็ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาตามสมควรแก่กำลังแห่งตนด้วย