ธรรมขันธ์ 5 ประการ

ธรรมขันธ์ 5 ประการ
1. สีลขันธ์ กองศีล
2. สมาธิขันธ์ กองสมาธิ
3. ปัญญาขันธ์ กองปัญญา
4. วิมุตติขันธ์ กองวิมุตติ
5. วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ กองวิมุตติญาณทัสสนะ