องค์แห่งภิกษุใหม่ (นวกภิกขุธรรม) 5 ประการ

องค์แห่งภิกษุใหม…