วิมุตติ 5 ประการ

วิมุตติ 5 ประการ
1. วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการข่มไว้
2. ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น ๆ
3. สมุจเฉทวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการตัดขาด
4. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับ
5. นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการสลัดออก