ธัมมปฏิสัมภิทา

ปฏิสัมภิทา 4 ประการ

ปฏิสัมภิทา 4 ประการ

ปฏิสัมภิทา คือ ปัญญาอันแตกฉาน ความรู้อันแตกฉาน เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ประเภท ปฏิสัมภิทัปปัตโต คือ พระอรหันต์ผู้ได้ปฏิสัมภิทา 4 ประการ
อ่านต่อปฏิสัมภิทา 4 ประการ