เวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ

เวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ
1. ศรัทธา ความเชื่อ
2. ศีล การรักษากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยดีงาม
3. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก
4. วิริยารัมภะ การปรารภความเพียร
5. ปัญญา ความรอบรู้