นิโรธ 5 ประการ

นิโรธ 5 ประการ
1. วิกขัมภนนิโรธ ความดับด้วยการข่มไว้
2. ตทังคนิโรธ ความดับด้วยองค์นั้น ๆ
3. สมุจเฉทนิโรธ ความดับกิเลสด้วยการตัดขาด
4. ปฏิปัสสัทธินิโรธ ความดับความสงบระงับ
5. นิสสรณนิโรธ ความดับด้วยการสลัดออก