เวทนา 6 ประการ

เวทนา 6 ประการ
1. จักขุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตา
2. โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู
3. ฆานสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางจมูก
4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางลิ้น
5. กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางกาย
6. มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากการผัสผัสทางใจ