อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประการ

อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประการ
1. ชราธัมมตา
2. พยาธิธัมมตา
3. มรณธัมมตา
4. ปิยวินาภาวตา
5. กัมมัสสกตา