ธรรม 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ธรรม 2 ประการ
1. รูปธรรม สภาวะอันเป็นรูป
2. อรูปธรรม สภาวะอันมิใช่รูป