ใจสั่งมา

ธรรม 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ธรรม 2 ประการ 1.…