องค์แห่งภิกษุใหม่ (นวกภิกขุธรรม) 5 ประการ

องค์แห่งภิกษุใหม่ (นวกภิกขุธรรม) 5 ประการ
1. ปาติโมกขสังวร สำรวมในพระปาฏิโมกข์
2. อินทรียสังวร สำรวมอินทรีย์
3. ภัสสปริยันตะ พูดคุยมีขอบเขต
4. กายวูปกาสะ ปลีกกายอยู่สงบ
5. สัมมาทัสสนะ ปลูกฝังความเห็นชอบ