สังวร 5 ประการ

สังวร 5 ประการ
1. สีลสังวร การสำรวมระวังด้วยศีล
2. สติสังวร การสำรวมระวังด้วยสติ
3. ญาณสังวร การสำรวมระวังด้วยญาณ
4. ขันติสังวร การสำรวมระวังด้วยความอดทน
5. วิริยสังวร การสำรวมระวังด้วยความเพียร