สติสังวร

สังวร 5 ประการ

สังวร 5 ประการ

สังวร 5 ประการ 1. สีลสังวร การสำรวมระวังด้วยศีล 2. สติสังวร การสำรวมระวังด้วยสติ 3. ญาณสังวร การสำรวมระวังด้วยญาณ 4. ขันติสังวร การสำรวมระวังด้วยความอดทน 5. วิริยสังวร การสำรวมระวังด้วยความเพียร
อ่านต่อสังวร 5 ประการ