นิวรณ์ 5 ประการ

นิวรณ์ 5 ประการ
1. กามฉันทะ ความพอใจในกาม
2. พยาบาท ความคิดร้าย
3. ถีนมิทธะ ความหดหู่และเซื่องซึม
4. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ
5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย