ทานกถา

อนุปุพพิกถา 5 ประการ

อนุปุพพิกถา 5 ประการ

อนุปุพพิกถา 5 ประการ 1. ทานกถา กล่าวถึงการให้ 2. สีลกถา กล่าวถึงศีล 3. สัคคกถา กล่าวถึงสวรรค์ 4. กามาทีนวกถา กล่าวถึงโทษของกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงส์ของการออกจากกาม
อ่านต่ออนุปุพพิกถา 5 ประการ